A su mere coloniale aberimus trumba 'e fogu, ca donzi die custos falant in Sardigna, e a s'afferra afferra si serran' atteras tancas, donzi die meres pesan atteru muru pro fagher chi su populu no los potada brincare.Si creene in domo issoro, tottu s'ana serradu, si kerese passare los depes preguntare, arga de onzi tipu ainnoghe est'arrivada, sa razza compradora no a' giradu 'e biku, su chi no serran' issoso si serrada sa NATO.
Est'ora 'e la gabbare chin cust'istoria ezza,

A FORA SA NATO,

chi lassede su terrinu, su populu istranzu no este unu nemigu; nemigos sun sos meres chi innoghe e in su mundu cun sambene e suore an fattu atteru muru !

A FORA S'AGACANE

e su chi li gira' tundu, già ti ses pagadu ene in barantannos de invasione!
Trekentamizza sardos kenza unu tribagliu, este su regalu a s'istorica colonia, e chie però tribagliada, zertu no si campada o de tribagliu moridi. No si podet pius campare dae su suore dei sa fronte, babbos bezzos mannos chin sa criaduras umpare chircana su pane, intantu pagos meres si crepana in sa banca. Iscuru, malefadadu su poveru chi pessada d' esser' riccu e a su riccu pianghede cando custu moridi.
Trekentamizza sardos no ana itte manigare. Bos naran chi su mundu es' diventadu gai, chi chie ada podede e chie nò no balede. No pessede su poveru de diventare riccu, es' lezze 'ei sa natura, no si podede pius de gai, ma però di podede, partire sa ricchesa! leamus a issos tottu pro lu torrare a tottu! si no si agattada riccu, mancada su poveru!